You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Account Manager Wound Wallonië/ Luxemburg

GD Medical Belgium B.V. is een specialistische groothandel in medische producten en distributeur van tal van hoogwaardige en innovatieve producten. We hebben een breed internationaal netwerk met leveranciers en klanten binnen en buiten Europa. We willen niet slechts producten verkopen, maar helpen het verschil te maken in het bieden van de meest optimale zorg en het beheersbaar houden van zorgkosten. Dagelijks zijn er vanuit Nederland en Belgie 65 medewerkers van GD Medical met plezier en enthousiasme aan het werk.

 

Wil jij meegroeien in onze snelgroeiende organisatie? Dan zoeken wij jou!

 

In deze uitdagende rol ben je verantwoordelijk voor de verkoop van wondproducten zoals Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) en Advanced Wound Dressings (AWD) binnen de omgeving Wallonië en Luxemburg. De functie bestaat uit het initiëren naar de behoefte van de gebruikers en voorschrijvers (specialisten / artsen / (wondverzorging) verpleegkundigen in alle medische instellingen) en deze te vertalen naar onze producten. Naast de verkoop ben je ook verantwoordelijk voor customer support, sales promotion en logistieke coördinatie. De accountmanager krijgt gedefinieerde verkoopdoelstellingen mee voor zijn/haar regio en opereert onder het toezicht van de Business Unit Manager Wond.

 

Belangrijkste activiteiten
o Je bent gefocust op het behalen en overtreffen van de gezamenlijke bedrijfsdoelstellingen
o Overtuigen en verkopen van het wondportfolio binnen de Business Unit Wond aan gebruikers en voorschrijvers is op jouw lijf geschreven.
o Je zorgt dat je altijd beschikt over de laatste kennis m.b.t. de wondproducten.
o Je past verkoopstrategieën toe in de regio om zo het marktaandeel op producten zoals NPWT en AWD naar je toe te trekken.
o Je bent een pionier bij de introductie van nieuwe producten.
o Je bent betrokken bij de prognoses en begrotingsproces voor de diverse accounts en stelt een accountplan op van de accounts in jouw regio.
o Je kunt een juiste administratie voeren en rapporteren aan de Business Unit Manager Wound.

 

Wanneer zijn we een match?
o Je hebt een Graduaat/ HBO5 werk- en denkniveau en je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een sales functie in de medische industrie met medical devices/disposables. Ervaring met woundcare is een pré.
o Je hebt goede kennis van de markt in België, specifiek in Wallonië. Luxemburg is een pré.
o Je hebt een bewezen track record van het behalen van verkoopdoelstellingen, groeiend marktaandeel en het opbouwen van een netwerk.
o Je communiceert gemakkelijk en professioneel en haalt energie uit het opbouwen en onderhouden van relaties.
o Je bent resultaatgericht en hebt een ‘can do’ attitude.
o Je hebt een uitstekende beheersing van de Franse en Vlaamse taal.

 

Wat bieden wij?
GD Medical biedt een veelzijdige job met ruimte voor eigen inbreng en verantwoordelijkheid binnen een dynamische en open omgeving. Een goed salaris en prima secundaire voorwaarden, de PC200 is van toepassing.

Als deze baan op jouw lijf is geschreven, willen we dit heel graag weten! Je CV én motivatie waarin je uitlegt waarom dit jouw baan is ontvangen wij graag per mail naar vacature@gdmedical.nl onder vermelding van je naam en functie “Accountmanager Wound”.

Mocht je vragen hebben dan kun je deze stellen aan onze HR afdeling. Dit mag bij voorkeur per e-mail naar hr@gdmedical.nl of telefonisch via +31(0)40-3031090.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Assessment kan onderdeel uitmaken van onze procedure.

 

GD Medical Belgium B.V. est un grossiste spécialisé en produits médicaux et distributeur de nombreux produits de haute qualité et innovants. Nous avons un vaste réseau international avec des fournisseurs et des clients à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe. Nous ne voulons pas seulement vendre des produits, nous voulons aider à faire la différence en offrant les soins les plus optimaux et en maintenant les coûts de santé gérables. Chaque jour, 65 employés de GD Medical des Pays-Bas et de Belgique travaillent avec plaisir et enthousiasme.

 

Vous souhaitez évoluer au sein de notre organisation en pleine croissance ? Alors nous vous cherchons !

 

Dans ce rôle stimulant, vous êtes responsable de la vente de produits pour les plaies tels que la thérapie des plaies par pression négative et les pansements avancés dans la région Wallone et Luxembourgeoise. La fonction consiste à initier les besoins des utilisateurs et prescripteurs (spécialistes/médecins/infirmiers (soins des plaies) dans tous les établissements médicaux) et à les traduire dans nos produits. En plus des ventes, vous êtes également responsable du support client, de la promotion des ventes et de la coordination logistique. Le responsable de compte se voit attribuer des objectifs de vente définis pour sa région et opère sous la supervision du Business Unit Manager Wound.

 

C’est ce que tu vas faire
o Vous vous concentrez sur l’atteinte et le dépassement des objectifs commerciaux communs
o Convaincre et vendre le portefeuille plaies au sein de la Business Unit Plaies aux utilisateurs et prescripteurs est fait pour vous.
o Vous vous assurez d’avoir toujours les dernières connaissances concernant les produits pour plaies.
o Vous appliquez des stratégies de vente dans la région afin de gagner des parts de marché sur des produits tels que NPWT et AWD.
o Vous êtes un pionnier dans l’introduction de nouveaux produits.
o Vous participez au processus de prévision et de budgétisation des différents comptes et établissez un plan comptable des comptes de votre région.
o Vous pouvez garder une administration correcte et faire rapport au Business Unit Manager Wound.

 

Quand sommes-nous un match?
o Vous avez un niveau de travail et de réflexion diplômé / HBO5 et vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un poste de vente dans l’industrie médicale avec des dispositifs médicaux / jetables.Une expérience dans le soin des plaies est un avantage.
o Vous avez une bonne connaissance du marché en Belgique, notamment en Wallonie. Luxembourg un avantage.
o Vous avez fait vos preuves en matière d’atteinte d’objectifs de vente, d’augmentation de la part de marché et de constitution d’un réseau.
o Vous communiquez facilement et professionnellement et tirez votre énergie de l’établissement et du maintien de relations.
o Vous êtes axé sur les résultats et avez une attitude « peut faire ».
o Vous avez une excellente maîtrise de la langue française et flamande.

 

Que proposons-nous ?

GD Medical offre un travail polyvalent avec de la place pour l’apport personnel et la responsabilité dans un environnement dynamique et ouvert. Un bon salaire et d’excellentes conditions secondaires, le PC200 s’applique.

 

Si ce poste est fait pour vous, nous voulons vraiment le savoir ! Nous aimerions recevoir votre CV et votre motivation dans lesquels vous expliquez pourquoi il s’agit de votre travail par e-mail à vacature@gdmedical.nl, en indiquant votre nom et votre fonction “Account Manager Wound”.

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre departement RH). Cela se fait de préférence par e-mail à hr@gdmedical.nl ou par téléphone au +31(0)40-3031090.

 

L’acquisition en réponse à cette annonce n’est pas appréciée.
L’évaluation peut faire partie de notre procédure

Reageren op deze vacature

Cookie-en Privacyverklaring

We gebruiken cookies om het functioneren van onze website te verbeteren. De gegevens worden volledig anoniem verzameld. Meer weten? Bekijk onze Cookie-en Privacyverklaring